Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

U prethodnom delu Lekcija iz komunikacije, 1. deo, govorili smo o tome šta je to komunikacija, na koji način komuniciramo, a i zagrebli smo malo o komunikaciji u organizacijama.

Prema obećanju, u ovom postu govorićemo o procesima komunikacije, vrstama komunikacije i strukturama komunikacije u organizaciji. Pa, da krenemo …

Komunikacija se odvija na dva nivoa:

– Verbalna (govorna) i

– Neverbalna (govor tela).

Da bi komunikacija bila uspešna, ova dva nivoa moraju biti u saglasnosti. Ako je ono što govorimo suprotno našoj gestikulaciji, slušaoci će poverovati gestikulaciji. Ovo je vitalni aspekt procesa komunikacije, jer se manji deo poruke prenosi rečima, a mnogo veći nesvesno (govorom tela). Povratna informacija je jedini način da proverimo šta su ljudi zaista razumeli.

Verbalna komunikacija postoji kada se razmena informacija, misli, ideja između ljudi, obavlja putem reči, pismeno i usmeno. Verbalna komunikacija se ne zasniva samo na značenju reči, već i na razumljivosti govora, jasnoće logičnog toka misli, visine glasa i informacije. 

Značaj verbalne komunikacije se ogleda u sledećem:

 • Reči su simbolički prikaz misli.
 • Značenje reči je dogovoreno.
 • Smisao se izvodi iz verbalnog okruženja.
 • Verbalna komunikacija većim je delom pod svesnim nadzorom.

Neverbalna komunikacija predstavlja prenošenje značenja kroz kontakt, svim sredstvima koja nisu verbalna. Izraz lica, kretanje, ton glasa, sve su to oblici komunikacije čije značenje varira u različitim kulturama. Na primer, u Bugarskoj klimanje glavom levo-desno znači “da”, dok u drugim kulturama znači “ne”.

 

U neverbalne poruke spadaju:

–   Vokalna ekspresija: melodika, dinamika, ritmika,

–   Facijalna ekspresija: izraz lica (250.000 izraza ljudskog lica)

–   Gestovna ekspresija: pokreti ruku, dodiri tela

–   Posturalna ekspresija: položaj tela (stojeći, sedeći, čučeći, klečeći i ležeći)

–   Proksemička ekspresija: dodir

–   Spacijalno ponašanje: blizina, teritorijano ponašanje, pokreti u fizičkoj okolini

–   Ritam: Ritam i brzina kretanja

–   Odeća i ostali efekti izgleda.

Neverbalna komunikacija je efikasnija kada se kombinuje više ekspresija u isto vreme (npr. kombinacije osmeha, odobravanja, nagnutosti napred itd).

VRSTE KOMUNIKACIJA

Prema značaju koji ima, komunikacija može biti:

 • Formalna i
 • Neformalna.

Prema pravcu protoka informacija osnovni načini komunikacije su:

 • Jednosmerna (monološka) i
 • Dvosmerna (dijaloška).

Prema broju izvora i primalaca u komunikaciji, komunikacija može biti:

 • 1 izvor 1 primalac
 • 1 izvor više primalaca.

Odnos između učesnika i primalaca u komunikaciji može biti ravnopravan i hijerarhijski. 

U hijerarhijskom odnosu izvora i primalaca pravac protoka informacija može biti:

 • Odozgo nadole,
 • Odozdo nagore i
 • Bočni.

Prema prostoru u kome se nalaze učesnici komunikacije ona može biti:

 • Neposredna (kada su učesnici u istom prostoru) i
 • Posredna (kada učesnici koriste neka sredstva za komunikaciju (telefon, faks, itd).

Prema načinu komunikacije među učesnicima ona može biti:

 • vizuelna,
 • govorna,
 • pisana i
 • grafička.

 Grafička komunikacija se u današnje vreme zove “grafiti komunikacija”, odnosno izražavanje svojih misli, želja, poruke grafičkim putem. Nama je ova komunikacija najzanimljivija i zato smo odabrali par interesantnih grafita za vas. 🙂

 

  

 

 

 

 

Kraj drugog dela … nastavak uskoro!